วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ผู้บริหารระดับสูง


ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์  (เลขาธิการ คณะกรรมการ  การอาชีวศึกษา 

ประวัติการศึกษา

 • 2534 ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2528 ปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 2524 ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การฝึกอบรมหลักสูตรที่ ก.พ.กำหนด
 • 2551 ผ่านการอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน(ปรอ.)รุ่นที่ 20 (วปอ.2550)
 • 2547 ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ของสำนักงาน ก.พ. รุ่นที่ 42

ประวัติการทำงาน

 • 2554 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2552 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2552 รองเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • 2551 ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน (ระดับ 10) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2546 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 2546 ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • 2543 ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 2541 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 2540 ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • 2528 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่
 • 2524 ครูผู้สอน สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น